Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego sklep.berk-elektryk.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. sklep.berk-elektryk.pl  należącego do Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Berk-Elektryk Roger Odyński z siedzibą w Klaudyn, na ul. Krzyżanowskiego 4, 05-080 Klaudyn, o numerze NIP 5261027667,numerze REGON 011137472

Kontakt: tel. 22 733 90 50  e-mail: logistyka@berk-elektryk.pl

§1 – Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – a) osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
 2. Konsument – Klient, o którym mowa w art. 1.1.a) dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
 4. Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty, opisanych w każdorazowym regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.
 5. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 6. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 7. Regulamin – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.
 9. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu dostępnego pod adresem www.kontratech.com, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty), a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu.
 10. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 11. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym.
 13. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Sklepu internetowego, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Berk-Elektryk Roger Odyński z siedzibą w Klaudyn, na ul. Krzyżanowskiego 4, 05-080 Klaudyn, o numerze NIP 5261027667,numerze REGON 011137472
 15. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży oraz inne treści przewidziane prawem.

§2 – Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego. Sklep internetowy umożliwia Klientom:
  1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta,
  1. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym,
  1. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami,
  1. informowanie o Produktach w Sklepie Internetowym,
  1. składanie Zamówień,
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
 3. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Sklepie internetowym.
 4. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, usługodawców dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

§3 – Warunki techniczne

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta ze Sklepu internetowego w celu:
  1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  1. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
  1. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  1. personalizacji przekazów marketingowych,
  1. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 2. Niektóre podstrony Sklepu internetowego oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.
 3. W przypadku wydania Sklepu internetowego w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Sklepu internetowego mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

§4 – Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Sklepu internetowego, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  1. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej,
  1. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  1. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  1. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  1. korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie internetowym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie internetowym.
 7. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  1. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  1. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów.
 8. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. 4.7 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 9. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.
 10. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Sklepie internetowym, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 11. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną: a) samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo b) zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 13. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
 14. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 15. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację danych ujawnionych w Koncie Klienta.

§5 – Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym

 1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Towary tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość. Umowa sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Towar dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail będącą potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym punkcie.
 4. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. 5.3 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Klient ma możliwość uiszczenia ceny: gotówką (przy odbiorze osobistym bądź przy wysyłce za pobraniem), przelewem bankowym. Dla klientów nie będących konsumentami istnieje możliwość płatności przez kredyt kupiecki. Opcja ta będzie dostępna po dokonaniu trzech opłaconych zamówień oraz po przesłaniu dokumentów firmy.
 6. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.
 7. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
 8. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. nazwę firmy, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Sklepie internetowym lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 10. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski. Towar będzie dostarczała firma kurierska DPD,Paczkomaty InPost,GLS,Raben, istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 11. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia: 1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, 2) niekompletności przesyłki, 3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
 12. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

§6 – Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Towar powinien być zwrócony na adres: ul. Krzyżanowskiego 4, 05-080 Klaudyn,
 9. Usługodawca nie odbiera przesyłek pobraniowych.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  1. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

§7 – Rękojmia i Gwarancja

 1. Usługodawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji można przesłać na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Berk-Elektryk Roger Odyński z siedzibą w Klaudyn, na ul. Krzyżanowskiego 4, 05-080 Klaudyn, lub pocztą e-mail.
 5. Usługodawca nie odbiera przesyłek pobraniowych.

§8 – Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§9 – Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§10 – Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§11 – Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy Kodeks Cywilny, Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu internetowego, c) zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 3. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany w Sklepie internetowym oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres zamieszkania:

Nazwa i adres przedsiębiorcy:

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

odstępuję od umowy …………………………………………………………… nr. ……………. …………..

zawartej dnia………………………………………………w…………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ………………………………………………………………)

przekazem pocztowym na adres………………………………………………………………………………….

lub na konto nr………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam…………………………………………………………………………….. w stanie niezmienionym

podpis Konsumenta